FRIVILLIG UVITENHET

21.02.2024

Denne teksten tilbyr refleksjon over viktigheten av å anerkjenne og akseptere imperfeksjoner, (generelt og i et forhold) og understreker behovet for en realistisk og bevisst tilnærming for å bygge et solid og varig fundament til et balansert liv.  

De som ikke ønsker å vite eller se, kan ha mange grunner til det, men de fem største grunnene er:

 • Frykt.
 • Valg – vi ønsker å opprettholde vårt rolige liv.
 • Slapphet, manglende ønske om å gå inn i oss selv.
 • Overbevisning om at vi har rett.
 • Fordi vi er fanget i en kjærlighetsillusjon – en feilaktig forestilling om hvordan kjærlighet skal være.

Hvorfor denne oppførselen?

Fordi vi ikke våger å tenke eller handle annerledes enn det som er fundamentet for andre.

Hvordan endre dette?

Ved å justere oss i tråd med vårt dypere vesen, og ikke i henhold til vårt sinn eller vår mentalitet – hvis det er dissonans mellom de to, er det der lidelsen oppstår.

Det er for tiden mange syke mennesker fordi vi er uærlige mot oss selv, og vi vet når vi lyver for oss selv – vi føler det. Men det kan fortsatt være ubevisst, for hvis vi ikke vet hva denne følelsen tilsvarer, kan vi heller ikke sette ord på det.

De tre viktigste tegnene på manglende bevissthet i dag er:

 • Aggressivitet, eller å være ofte irritert og sint.
 • Skyldlegging av andre eller noe annet – "Det er ikke min feil!"
 • Voldelighet.

Det skjer store forandringer, og vibrasjonsnivåene endres også, noe som påvirker oss på et cellulært nivå uten at vi engang merker det. Derfor har vi ikke lenger noe annet valg enn å gå inn i oss selv for å komme i harmoni med livet og tilpasse oss de aktuelle forandringene, enten det gjelder økonomi, miljø/samfunn eller klima! Dette merkes også på det personlige nivået, og reaksjonsmønstrene våre forteller oss hvor vi står og hva som bør rettes på i oss selv. Ingen er perfekte, og vi har alle noe å forbedre, enten vi tror det eller ei.

Kjærlighetsillusjon – hva er det?

Illusjonen av kjærlighet manifesterer seg når vi kun oppfatter de positive sidene ved en person, mens vi ignorerer deres feil eller svakheter. Dette idealiserte synet kan føre til et ubalansert forhold, hvor den opprinnelige euforien gir vei for skuffelse når de sanne karaktertrekkene til den andre avsløres. Illusjonen av kjærlighet oppstår når vi bare ser de positive sidene ved den andre. "Jeg har møtt en eksepsjonell person, med kvaliteter jeg beundrer mye." Og der ligger feilen. 

Har du noen gang sett noen som ikke liker den andres kvaliteter? 

Selvfølgelig ikke. 

Det er i disse øyeblikkene vi lar oss rive med eller lurer oss selv, uten å se de forskjellige oppførselene en person kan ha, og vi overser dermed de mindre flatterende sidene de også kan ha.

Hvis man ønsker å gå inn i et langvarig forhold, er det avgjørende, helt fra starten, å forsøke å se den andres feil eller mangler, og å spørre seg selv om disse feilene er kompatible med vår egen karakter. Det er bare under disse forutsetningene at vi kan inngå et autentisk forhold. Den opprinnelige begeistringen eller euforien er en illusjon. Derfor, noen måneder eller år senere, når en reell vanskelighet oppstår, finner vi oss skuffet, idet vi innser at vi ikke hadde sett at personen var slik.

Men i virkeligheten er det ingen grunn til skuffelse hvis vi ikke hadde gitt etter for denne kjærlighetsillusjonen. Vi ville ha sett virkeligheten fra starten. I stedet valgte vi å filtrere sannheten og ikke se virkeligheten, foretrekker å forbli i denne begeistringen eller euforien, en benektelse av virkeligheten angående den andres mindre fine sider.

Hvis vi, helt fra starten, hadde bygget forholdet med en bevissthet om virkeligheten, ved å se alle sidene ved den andre (fordi ingen er perfekte), ville vi ikke stått overfor denne skuffelsen og dette euforifallet som får oss til å falle i et hull. Mange mennesker står overfor denne illusjonen av kjærlighet for øyeblikket, som antall separasjoner vitner om.

Men hvordan kommer man seg ut av denne illusjonen? Det krever en dyp personlig innsats for å bryte fri fra denne falske troen eller denne avvisningen av virkeligheten. Det kan virke enkelt, men i virkeligheten, siden denne troen eller dette livssynet er forankret på cellenivå, må en hel prosess leves eller føles for å reversere den, for dette kan ikke gjøres på det rene mentale forståelsesnivået.

Denne illusjonen kan også settes i et generelt sammenheng. Hvis vi velger å se for mye av det positive, kan realiteten bli maskert, og vi blir ofte skuffet i livet. Hvis vi derimot velger å gjennomføre en dyp personlig revisjon, kan vi unngå skuffelser, lidelse og også mange typer sykdommer.

Når det er sagt, hvis det er noen som virkelig ikke vil, er det ikke nødvendig å presse på, for det har en total motsatt påvirkning, og relasjoner kan ødelegges unødvendig. Derfor er det viktig at vi selv velger å gjøre noe med det. Dette er et personlig og bevisst ansvar og kontrakt med seg selv.

Hvis du føler deg berørt av dette eller hvis du har spørsmål, vil jeg være glad for å svare deg eller hjelpe deg med å komme over det.

Bare ta kontakt.

Hjertelig hilsen,

Mona


ENGLISH VERSION

This text offers reflection on the importance of recognizing and accepting imperfections, both generally and within a relationship, and emphasizes the need for a realistic and conscious approach to building a solid and lasting foundation for a balanced life.

Voluntary Ignorance

Those who do not wish to know or see may have many reasons for it, but the five biggest reasons are:

 • Fear.
 • Choice – we want to maintain our peaceful life.
 • Laziness, a lack of desire to delve into ourselves.
 • Conviction that we are right.
 • Because we are trapped in a love illusion – a mistaken notion of how love should be.

Why this behavior? Because we dare not think or act differently than what is foundational for others.

How to change this? By adjusting ourselves according to our deeper being, and not in accordance with our mind or mentality – if there is dissonance between the two, that is where suffering arises.

There are currently many sick people because we are dishonest with ourselves, and we know when we lie to ourselves – we feel it. But it can still be unconscious, for if we do not know what this feeling corresponds to, we cannot put it into words.

The three main signs of lack of awareness today are:

 • Aggressiveness, or often being irritated and angry.
 • Blaming others or something else – "It's not my fault!"
 • Violence.

Big changes are happening, and the vibration levels are changing too, affecting us on a cellular level without us even noticing it. Therefore, we no longer have any choice but to delve into ourselves to come into harmony with life and adapt to the current changes, whether it's economic, environmental/social, or climate-related! This is also noticeable on a personal level, and our reaction patterns tell us where we stand and what needs to be corrected in ourselves. No one is perfect, and we all have something to improve, whether we believe it or not.

Love Illusion – What is it?

The illusion of love manifests when we only perceive the positive aspects of a person, while ignoring their flaws or weaknesses. This idealized view can lead to an unbalanced relationship, where the initial euphoria gives way to disappointment when the true character traits of the other person are revealed. The illusion of love arises when we only see the positive aspects of the other. "I met an exceptional person, with qualities I admire greatly." And there lies the mistake. Have you ever seen anyone who doesn't like the qualities of the other person? Of course not. It is in these moments that we allow ourselves to be carried away or deceive ourselves, without seeing the various behaviors a person can have, thus overlooking the less flattering sides they may also have.

If one wishes to enter into a long-lasting relationship, it is crucial, right from the start, to try to see the faults or shortcomings of the other person, and to ask oneself if these faults are compatible with our own character. It is only under these conditions that we can enter into an authentic relationship. The initial enthusiasm or euphoria is an illusion. Therefore, some months or years later, when a real difficulty arises, we find ourselves disappointed, realizing that we had not seen that the person was like that.

But in reality, there is no reason for disappointment if we had not succumbed to this love illusion. We would have seen reality from the start. Instead, we chose to filter the truth and not see reality, preferring to remain in this enthusiasm or euphoria, a denial of reality regarding the other person's less fine sides.

If we, right from the start, had built the relationship with an awareness of reality, by seeing all sides of the other person (because no one is perfect), we would not have faced this disappointment and this euphoria that causes us to fall into a hole. Many people are facing this illusion of love at the moment, as evidenced by the number of separations.

But how do we get out of this illusion? It requires a deep personal effort to break free from this false belief or this rejection of reality. It may seem simple, but in reality, since this belief or this worldview is rooted at the cellular level, a whole process must be lived or felt to reverse it, as this cannot be done on the pure mental understanding level.

This illusion can also be put into a general context. If we choose to see too much of the positive, reality can be masked, and we are often disappointed in life. If, on the other hand, we choose to undergo a deep personal revision, we can avoid disappointments, suffering, and many types of illnesses.

That being said, if there are those who truly do not want to, it is not necessary to push, for it has a completely opposite effect, and relationships can be unnecessarily destroyed. Therefore, it is important that we ourselves choose to do something about it. This is a personal and conscious responsibility and contract with oneself.

If this appeal to you or if you have any questions, I would be happy to answer or help you overcome it.

Just contact me.

With love,

Mona